یکی از زیباترین زمانها برای مادر باردار احساس ضربات جنبن استاین ضربهها نشاندهنده این است که او در حال طی طبیعی روند رشدش است و به شما کمک میکند اینکه یک موجود کوچک در حال رشد و نمو درونتان است، بهتر احساس کنید. حرف وحدیثها و پرسشهای زیادی دراینباره وجود دارد که گاه برای مادر دغدغهآفرین میشود.

در «بارداری و زایمان» این هفته با پاسخ رایجترین پرسشهایی که مادران در این زمینه میپرسند، آشنا خواهید شد.

1. چه زمانی ضربههایش را احساس میکنم؟
شما باید ضربههای کودک را بین هفته شانزدهم تا بیست و پنجم بارداری احساس کنید. اگر اولین بارداریتان باشد، احتمالا تا هفته بیست و پنجم، جنبشی را احساس نخواهیدکرد. در بارداری دوم، برخی خانمها شاید در هفته سیزدهم هم این احساس را تجربه کنند اما توصیه پزشکان برای افرادی که دوست دارند این ضربهها را زودتر تجربه کنند، استراحت در محیطی آرام است آن هم در حالت نشسته یا خوابیده.

2. ضربههای کودک شبیه چیست؟
خانمهای باردار میگویند ضربههای کودکشان مثل پر زدن پروانه هاست. اولین بار ممکن است سخت باشد که مطمئن شوی این ضربه جنین است اما دومین و سومین بار کاملا مشخص است به گونهای که حتی برخی از نقطه های بدن مثل بازو، پاها یا سر قابلتشخیص است اما تکان و جابجایی جنین از یک طرف به طرف دیگر به گفته برخی مادران شبیه این است که پروانهای در حال بال زدن باشد.

3. چرا گاهی ضربه هایش شدیدتر است؟
ابتدا ممکن است ضربه های خیلی محدودی حس کنید اما با رشد کودک مخصوصا آخر سه ماه دوم، این ضربه ها شدیدتر و با دفعات بیشتر خواهد بود. تحقیقات نشان داده در ماه سوم بارداری، کودک در هر ساعت، 30 بار تکان میخورد اما در ساعتهایی آنها فعالتر هستند. معمولا جنین شبها بین ساعت 9 تا 1 بیشتر جنبوجوش دارد چون در حال سعی برای خوابیدن است. او اغلب به صدا و لمس واکنش نشان میدهد. یکی از پرجنبوجوشترین لحظهها بعد از غذا خوردن شماست.

4. اگر ضربههایش را احساس نکنم، چه؟
اگر تا هفته بیست و پنجم هیچ ضربه یا تکانی احساس نکردید یا مطمئن نبودید که این تکان، حتما تکان جنین است، نترسید. با رشد او، به جنبوجوش و تحرک او بیشتر پی میبرید. تکان خوردن جنینها شبیه یکدیگر نیست پس نگران کم و زیاد بودن آن نباشید. گاهی تکان نخوردن او به این معناست که خواب است. از هفته سی و سوم، تکان خوردنها محسوستر و شدیدتر میشود چراکه جنین بزرگتر شده و محیط داخل رحم برایش کوچک است. فقط در یک مورد حتما با پزشکتان مشورت کنید؛ اگر ضربهها همیشه منظم بودهاند اما بیش از 2 هفته است که هیچ ضربهای احساس نکردهاید.

جنینهای پرتحرک باهوشترند؟
دکتر مهدیزاده، متخصص زنان و زایمان:
جنین در روز صدها حرکت دارد و مادر ممکن است متوجه هیچیک نشود و فقط حرکات شدید را حس کند. اگر حرکات جنینی با دستگاه سنجیده و مشخص شود حرکت ندارد یا حرکاتش کم است، باید از نظر سلامت بررسی شود. البته این موضوع در ماههای آخر نیز اهمیت پیدا میکند. از ماه هفتم بارداری به بعد جنین قادر به شنیدن صداهای محیطی است و وقتی مادر با او صحبت میکند، ممکن است عکسالعمل نشان دهد اما این موضوع نشاندهنده هوش بیشتر نوزاد در آینده یا برخورداری او از سلامت روان بهتر نیست.

این مسائل بعد از تولد شکل میگیرند. تکان خوردن یا نخوردن جنین و عکسالعمل نشان دادن او فقط از نظر سلامت جسمی معیار مهمی تلقی میشود. جنینی که حرکت ندارد یا حرکاتش کم است، ممکن است به بیماریهای مربوط به خونرسانی یا پیری جفت یا بیماریهای مربوط به جفت یا عروق مادر و بیماریهایی نظیر فشار خون یا نقصهای جنینی مبتلا باشد. این موارد باید زیر نظر گرفته شود و اگر مشکلی وجود داشت، سریعتر جنین از رحم خارج شود تا با مرگ جنین در رحم مواجه نشویم.


مطالب مرتبط: