خیلی از زوج های جوان هستند که مشکل ناباروری دارند و در پی درمان این مشکل هستند، شما ممکن است احساس کنید که پایان دادن به درمان باروری برابر با تسلیم شدن است. اما چگونه میتوانید از لحاظ ذهنی و فیزیکی تاب بیاورید؟ آیا در نتیجه درمان دچار شرایط دیگری مانند افسردگی و خستگی شدهاید؟ آیا تا به حال چندین سقط داشتهاید؟ آیا بار دیگر میتوانید ناامیدی را تحمل کنید؟
یکی از متخصصان باروری میگوید: گاهی فکر میکنم زوجی که فوری متوجه میشوند نمیتوانند پدر و مادر ژنتیکی یک کودک باشند بهترین هستند. آنها هم ضربه میخورند و غمگین میشوند، اما بعد زود به حرکت ادامه میدهند و سالهای عمرشان را صرف ناامیدیهای بعدی نمیکنند.
رابطه تان با همسرتان چگونه است؟
درمانهای باروری برای ماهها و سالها، عوارضی روی رابطهتان خواهد داشت، بدون توجه به اینکه هنگام شروع رابطهتان چقدر قوی بوده است. شما و همسرتان ممکن است دارای احساس خشم، احساس گناه یا ناامیدی باشید و ارتباط با یکدیگر را مشکل بدانید.
یک علامت هشدار دهنده که باید مراقبش باشید اضطراب جنسی است. بسیاری از زوجها که بهطور مرتب در باروری شکست میخورند، بهطور ناخودآگاه رابطه جنسیشان را با ناامیدی و شکست ارتباط میدهند. ارتباط جنسی دیگر یک فعالیت ناگهانی برای ابراز احساسات نخواهد بود و این اگر قادر به حرف زدن با یکدیگر هم نباشید بسیار بد است.
با اینکه اضطراب جنسی زمانی که به درمان باروری میپردازید تا حدی طبیعی است، اگر این اضطراب شدید شده و منجر به افسردگی و انزوایتان شود شاید لازم باشد درمان را قطع کنید.

مطالب مرتبط: