فولیکول تخمدان (به انگلیسی: Ovarian follicle) توده هایی کروی شکل در تخمدان زنان هستند که در طی یک دوره قاعدگی یک یا چند عدد از آنها رشد نموده و تخمک یا اووم آزاد میشود. این دوره در انسان به طور متوسط هر۲۸ روز یکبار تکرار میشود. این چرخه توسط هورمونهای جنسی کنترل میشود.

بافت شناسی
در هر فولیکول تخمدانی یک تخمک (سلول جنسی ماده) وجود دارد که توسط سلولهای بافت تخمدانی احاطه شده است. سلولهای فولیکول عبارتند از تخمک ، سلولهای گرانولوزا (granulosa) وسلولهای تکا (theca) لایه های داخلی و خارجی.
مرحله لوتئال
مرحله لوتئال در چرخه تخمدان به دنبال مرحله فولیکولی ایجاد میشود. بعد از تخمک گذاری ، هورمون LH سبب میشود تا سلولهای فولیکولی که پاره شدهاند رشد کنند و تشکیل تودهای به نام جسم زرد را بدهند.

مطالب مرتبط: