برای هر جامعه و خانواده ای این نیاز وجود دارد که پزشک خانواده داشته باشند ، نخستین بسته خدمت الکترونیکی در پرونده الکترونیک خانوار در شیراز با امکان ارائه مراقبت های فعال و هوشمند درمقطع پیش از بارداری و بارداری تهیه شده که منطبق با اهداف برنامه پزشک خانواده است .
دکتر محسن مقدمی با تشریح اهداف تشکیل این پرونده الکترونیک گفت : پرونده الکترونیک خانوار، یکی از راهکارهای وزارت بهداشت برای ثبت صحیح و یکسان داده ها، امکان پایش به روز مراقبت ها، اصلاح نظام ارجاع و پیگیری موارد پر خطر در نظام بهداشتی درمانی کشور می باشد.
مقدمی افزود : در حال حاضر اجرای این برنامه و تکمیل آن در پنج فاز پیش بینی شده که فاز اول شامل ثبت الکترونیک فرم مراقبت مادران در مراکز بهداشتی درمانی شهری، روستایی، پایگاه های بهداشتی درمانی و خانه های بهداشتی می باشد که زیر ساخت مناسب شبکه ای جهت ارایه خدمت را دارند.
وی اظهار داشت : فاز دوم نیز شامل اتصال برنامه به نظام ارجاع و پیگیری ، فاز سوم اصلاح نظام پرداخت تیم ارایه دهنده خدمت، فاز چهارم ثبت الکترونیک فرم ها در مراکز خصوصی ارایه دهنده خدمت از جمله مطب ها و کلینیک ها و در نهایت فاز پنجم اتصال پرونده مراقبت مادر باردار به پرونده ثبت زایمان در بیمارستان است .
دکتر مقدمی بیان کرد : مراکز بهداشت و درمان شهدای انقلاب و شهدای والفجر شهرستان شیراز، شبکه های بهداشت و درمان اقلید و زرقان اجرای فاز یک این برنامه را به عنوان پایلوت بر عهده دارند و بر همین اساس 60 نفراز کارشناسان ستادی و پزشکان درگیر در برنامه پزشک خانواده این مراکز در نشستی آموزشی با چگونگی اجرای فاز یک این برنامه آشنا شدند
وی گفت : دکتر یمانی ، معاون دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت ، دکتر ترکستانی،ریاست اداره سلامت مادران وزارت بهداشت، دکتر مظهری، مسئول راه اندازی پرونده الکترونیک پزشک خانواده کشور ، ضیا یی و مهندس نوری زاده ، کارشناسان مسئول راه اندازی پرونده الکترونیک پزشک خانواده کشور و راد پویان، کارشناس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت با حضور در این نشست ، آموزش های لازم را در خصوص سیاستگذاری های اجرای این برنامه و نیز شیوه تکمیل پرونده الکترونیک سلامت مادران ارایه نمودند.