تغییرات روحی زنان در ماههای بارداری و 7 وظیفه مهم آقایان

قطعا باردار شدن و بارداری تجربه شگفتانگیزی برای خانمها است. اما این تجربه بزرگ با تغییرات روحی و جسمی زیادی همراه است که خواه یا ناخواه زندگی مادران را تحت تأثیر قرار میدهد. به همین بهانه ما از پریسا الماسی، کارشناس مامایی، درباره تغییرات روحی خانمها در دوران مختلف بارداری پرسیدیم.

الماسی درباره تجربه مادر شدن میگوید: وظیفه مادر از لحظه حمل شروع میشود و تا پایان دوره اساسی تربیت فرزند ادامه دارد.  در این مدت مادر مسئول رشد و پرورش جسمی، عقلی، عاطفی، احتماعی و اخلاقی کودک است و آنچه در این راه برای او ضروری است آگاهی از مسائل بهداشتی، روانی، تربیتی و اجتماعی است.
الماسی با بیان اینکه در کشور ما ناباروری دلیلی موجه برای ترک زن به شمار میرود و موقعیت زن با توانایی بچهدار شدن بهبود مییابد، توضیح میدهد: بارداری نشانه بلوغ و باروری در رسیدگی جنسی است. همچنین باعث میشود زن با خود دچار کشمکشهای درونی جدید شود یا به کشمکشهای حل نشده قدیمی بینجامد. بارداری اگرچه یک رویداد مطبوع و مطلوب است اما موجب احساسات چندگانه میشود که این احساسات ممکن است ناشی از نگرانی مادر نسبت به مسئولیتهای آینده او، تأثیر کودک بر کار و فعالیتهای اجتماعی مادر و تغییرات غیرقابل پیشبینی در روابط مادر با دیگران باشد.

مادر در سه ماهه اول هنوز شخصیت مستقل برای کودک قائل نیست و احساسات او ممکن است منجر به از دست دادن تمایلش نسبت به شوهر، خانواده و جهان اطراف او شود. در سهماهه دوم حرکات جنینی، افزایش اندازه جنین و سایر تغییراتی که رخ میدهد،مادر را آگاه میکند که فرزندش یک موجود مستقل است. بنابراین او به رویابافی درباره بچه میپردازد.
در سهماهه دوم پزشک به مادر اجازه میدهد که صدای قلب جنین را بشنود و به این صورت او را متوجه حضور فرزندش میکند. بر همین اساس الماسی توضیح میدهد: در این حالت زن احساس وابستگی بیشتری به فرزندش احساس کرده و با او رابطه عاطفی برقرار میکند. در ماه آخر مادر تنشهای رو به افزایش و ناراحتیهای فیزیکی بیشتری احساس میکند و میخواد هرچه زودتر زایمان کند. در این مرحله مادر دچار ترس از مرگ در حین زایمان میشود که این ترسبیخوابی و افسردگی را در پی دارد. دلیل دیگر برای بیخوابی مادر وضعیت فیزیکی او است.
پس از زایمان، مادران مدتی خود را نسبت به کودک غریبه میبینند به ویژه اگر در هنگام خاتمه بارداری در خواب باشند، بعد از تولد کودکش را ندیده باشند یا به روش سزارین زایمان کرده باشند و کودکشان را به او نشان نداده باشند. اما آنها با شروع به مراقبت از کودک، احساس راحتتر پیدا میکنند و این روند بهطور طبیعی انجام میشود 

وظایف همسر در دروان بارداری
الماسی با اشاره به اینکه برای انطباق بهتر زن با بارداری،شرایط محیطی هم باید مطلوب باشد، وظایف همسران در دوران بارداری زن را به صورت زیر برمیشمرد:
1- در هنگام ناراحتیهای زن مانند تهوع، کمردرد و تکرر ادرار همدردی کند و در صورت بروز علائم خطر با پزشک تماس بگیرد.
2- زن را در رفتن به مطب همراهی کند و با پزشک او آشنا شود.
3- دستورات پزشک را درباره تغزیه و مصرف داروی زن را کنترل و در مواقع لازم به او یادآوری کند.
4- تلفن پزشک، بیمارستان و آمبولانس را یادداشت کرده و در کنار تلفن منزل بگذارد.
5- با زن درباره پیشرفت حاملگی و نوزادی که قرار است به دنیا بیاید با خوشرویی صحبت کند و تلاش کند نگرانیهای او را از بین ببرد.
6- در زمان وضع حمل زن را همراهی کند، او را بیمارستان برساند و مدارک لازم را امضا کند.
7- بعد از زایمان در انجام کارهای مربوط به نوزاد و کارهای خانه به زن کمک کند. 


مطالب مرتبط: