تصورات ذهنی برای والدینی که قصد بچه دار شدن دارن
اگر قصد دارید که برای اولین بار صاحب فرزند شوید، به شما تبریک میگوییم. ما برای شما هدیهای بسیار باارزش داریم. این هدیه شامل چند موقعیت یا تصویر ذهنی است و به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید برای پدر یا مادر شدن، آمادگی لازم را پیدا کنید. برای این کار، بهتر است هر موقعیت را خوانده و سپس به مدت چند دقیقه چشمانتان را ببندید و تصور کنید که آن اتفاق در زندگیتان افتاده است. شاید بهاینترتیب، تصویر بهتری از پدر یا مادر شدن پیدا کنید.
1- تصور کنید بین ۹ تا ۱۳ گربهی وحشتزده در خانهتان رها شدهاند. برای این تصویر ذهنی میتوانید به راکونهای وحشی، توله خرس یا هر حیوان دیگری نیز فکر کنید. مهم این است که آنها وحشتزده باشند!
2- تصور کنید هرروز در ساعتهای ۱۱ شب، ۱ بعد از نیمهشب، ۳ بعد از نیمهشب و ۵ صبح به مدت یک ماه، کسی به شما تلفن کرده و به مدت نیم ساعت در مورد موضوعی که کوچکترین منطقی ندارد، با شما بحث میکند.
3- تصور کنید به یک نفر – که میتواند یک روانشناس یا یک نفر شبیه به یک روانشناس هم باشد – پول دادهاید تا متقاعدتان کند تمام تصمیمات مهم زندگیتان نادرست است و باید عوض شود. یادتان نرود که هنوز  یک نفر هر شب چند بار به شما تلفن کرده و انرژیتان را میمکد.
4- تصور کنید که یکسوم درآمد شما به طرز مرموزی ناپدید میشود.
5- تصور کنید که مقدار زیادی شیر ترشیده روی تمام وسایل شما مالیده شده و تقریباً تمام خانهتان بوی شیر ترشیده گرفته است. بله. باید تمام آن را هم تمیز کنید!
6- حالا که فکرش را میکنیم، بهتر است بگوییم که مورد شماره ۴ آنقدرها هم واقعی به نظر نمیرسد. دوباره آن را تصور کنید، اما این بار سهچهارم حقوقتان ناپدید میشود.
7- تصور کنید هر زمان که میخواهید در مورد مسئلهای فکر یا روی آن تمرکز کنید، یک شیپور بزرگ در گوشتان صدایی بهشدت بلند و ناهنجار ایجاد میکند. تنها راه ساکت کردن این شیپور هم غذا دادن به آن و در آغوش گرفتنش است.
8- تصور کنید شما را به چندین مهمانی و رویداد هیجانانگیز اجتماعی دعوت میکنند، اما نمیتوانید در هیچیک از آنها شرکت کنید.
9- تصور کنید در یک آژانس تاکسیتلفنی بهصورت ۲۴ ساعته کار میکنید، ولی هیچ پولی بابت رانندگی به شما تعلق نمیگیرد.
10- آخرین تصور ذهنی کمی مشکل است و بعید است بتوانید آن را انجام دهید، اما بااینحال، سعی خود را بکنید. به یاد بیاورید که در چه دورانی از زندگیتان نسبت به یک نفر احساس عشق داشتید. حال این احساس را ۱۰ برابر کنید. چشمانتان را ببندید و تصور کنید یک نفر را با این حجم عظیم، دوست دارید. آن فرد، فرزند شماست.

مطالب مرتبط: