دکتر زهرا عبدالهی مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، از کمبود ید در زنان بادار خبر داد و گفت: طبق بررسیهای سال گذشته که دفتر بهبود تغدیه با مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد میزان ید ادرار زنان باردار نشان داد که دریافت ید در زنان باردار کافی نیست و همین امر باعث کم کاری تیروئید شده است.
وی ادامه داد: برای مقابله با این تهدید قرار است که زنان در دوران بارداری مکمل یاری ید شوند که این موضوع تا اواخر سال در کشور در اجرایی میشود. 

مطالب مرتبط: