الگوی اضافه وزن مجاز در بارداری


جدول الگوی افزایش وزن

الگوی افزایش وزن در افراد مختلف متفاوت است. شما باید در سه ماهه اول، مقدار کمی اضافه وزن پیدا کنید و در سه ماهه دوم و سوم به تدریج به وزن شما افزوده شود. از هفته ده الی هفده بارداری، حدود 250 تا 300 گرم در هفته و از هفته هجده الی بیست و هفت بارداری، 350 تا 400 گرم در هفته می توانید افزایش وزن داشته باشید. در جدول زیر حد متوسط افزایش وزن در دوران بارداری برای شما مشخص شده است.


دوره بارداری     حد متوسط افزایش وزن در دوران بارداری
سه ماهه اول بارداری     1.3 تا 2.7 کیلوگرم
سه ماهه دوم بارداری     2.7 تا 5.4 کیلوگرم
سه ماهه سوم بارداری     5 کیلوگرم

محاسبه میزان افزایش وزن

سعی کنید وزن تان به صورت هفتگی و با معیار های مشخص شده، افزایش یابد و اضافه وزن میانگین خود را به صورت ماهیانه محاسبه کنید. به طوری که وزن خود را هر هفته، در یک روز خاص، اندازه گیری کرده و در جدولی برای خود یادداشت نمایید و در پایان هر ماه، میانگین تغییرات وزن خود را محاسبه کرده و با جدول فوق مقایسه نمایید.


مطالب مرتبط: