تخمک گذاری در یک لحظۀ بسیار دقیق در سیکل ماهانه صورت میپذیرد... اما آیا شما همه چیز را در بارۀ تخمک گذاری میدانید؟ با انجام این تست، اطلاعات خود را از جزئیات تخمک گذاری بسنجید. تست تخمک گذاری بر پایۀ میزان برخی هورمون ها قرار دارد. درست. به طور کلی این تست ها هورمون لوتنینیزانت را، که جزء ویژگی های نیمۀ دوم سیکل ماهانه است، مشخص میکنند. برخی میزان هورمون استروژن را تعیین میکنند. به این ترتیب مناسب ترین روزها از لحاظ قدرت باروری مشخص میشوند. اتوتست های تخمک گذاری بر روی ادرار انجام میشوند. درست. این تست ها که در داروخانه ها به فروش میرسند و در خانه قابل اجرا هستند بر روی ادرار انجام میگیرند، بهتر است که این آزمایش بر روی ادرار صبحگاهی انجام گیرد زیرا ادرار در این مقطع زمانی غلیظ تر است و امکان تشخیص زودرس را فراهم میسازد. تست های آزمایشگاهی بر روی خون فرد انجام میشوند. تخمک گذاری به واسطۀ کاهش دمای بدن خود را نشان میدهد. غلط بعد از تخمک گذاری، دمای بدن کمی افزایش مییابد، چیزی حدود 0.5 درجه سانتیگراد. با اندازه گیری هر روزۀ دمای بدن و تهیۀ یک نمودار دمایی، میتوان تاریخ تخمک گذاری را تعیین کرد و به این واسطه بهترین دورۀ باروری را تشخیص داد غلظت مخاط میتواند نشان دهندۀ بهترین دوره از لحاظ قدرت باروری باشد. درست. در نزدیکی دورۀ تخمک گذاری، غلظت مخاط تغییر میکند. در این زمان مخاط رشته دار و لیز میشوند، کمی شبیه به سفیدۀ تخم مرغ. دورۀ زندگی اسپرماتوزوئیدها در بدن یک زن، 48 ساعت است. غلط. اسپرماتوزوئیدها تا 6 روز میتوانند زنده بمانند، که این موضوع میتواند شانس برخورد آنها با تخمک را افزایش دهد طول عمر یک تخمک حدود 48 ساعت است. درست. تخمک حدود 48 ساعت برای برخورد با یک اسپرماتوزوئید در دسترس است. به همین علت است که اگر روز قبل از تخمک گذاری، رابطه جنسی برقرار شود، شانس باردار شدن بیشتر از خود روز تخمک گذاری است. فاز لوتئال دوره ای است که قبل از تخمک گذاری شروع میشود. غلط. تخمک گذاری یکی از سه فاز سیکل زنانه است. تخمک گذاری قبل از دورۀ فولیکولر (آماده سازی یک تخمک) است و بعد از آن دورۀ لوتئال (تغلیظ مخاط جداره رحم به منظور دریافت کردن تخمک) فرامیرسد. تخمک گذاری با یک علامت مغزی آغاز میشود. درست. این مغز است که تخمک گذاری را به واسطۀ هورمون هایی که توسط هیپوتالاموس و هیپوفیر، دو غدۀ کوچک واقع در مغز، به راه میاندازد. تاریخ تخمک گذاری از لحاظ تئوری، چهاردهمین روز بعد از شروع سیکل ماهانه است. درست. دورۀ باروری از لحاظ تئوری بین دهمین و هفدهمین روز بعد از شروع سیکل ماهانه قرار دارد. اما این عدد بسیار تئوریک است و در هر زنی نسبت به زنی دیگر، میتواند تفاوت بسیار زیادی داشته باشد. سیکل های بدون تخمک گذاری، پدیده های بسیار رایجی هستند. غلط. اگر چه این وضعیت در ابتدا و انتهای زندگی جنسی (بلوغ و دورۀ پیش یائسگی) رایج است، اما به طور کلی بروز سیکل های بدون تخمک گذاری، بسیار نادر است. در صورت تکرار این وضعیت، باید به پزشک مراجعه شود. تهیه و ترجمه : گروه سلامت سیمرغ


مطالب مرتبط: